Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied en draagwijdte

 

 • Onderhavige algemene voorwaarden zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn op alle bestellingen, opdrachten en overeenkomsten waarbij Habemo Building Partner BVBA (hierna genoemd ‘Habemo’) goederen en diensten levert aan derden, behoudens indien er uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen hetgeen een afzonderlijk geschrift ondertekend door Habemo inhoudt.

 

 • De klant erkent uitdrukkelijk dat hij verzaakt aan zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen de huidige algemene voorwaarden en de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, vermeld op de contractuele documenten, zullen onderhavige algemene voorwaarden van Habemo absolute voorrang hebben en worden de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant voor niet geschreven gehouden zonder dat één en ander een uitdrukkelijk en bijkomend protest van Habemo vereist. Aanvaarding van een bestelbon door Habemo geldt dan ook niet als aanvaarding van de algemene of bijzondere verkoop- en factuurvoorwaarden van de  klant.

 

 • Deze voorwaarden worden, onverminderd de regelgeving en de gebruiken in handelszaken daaromtrent, alleszins geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de offerte of overeenkomst, ongeacht eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant.

 

Artikel 2 – Offerte

 

 • Iedere offerte blijft geldig gedurende de termijn die op de offerte zelf is vermeld. Bij gebreke van zulke vermelding bedraagt de geldigheidstermijn 30 kalenderdagen.

 

 • Offertes zijn vrijblijvend tot aan de schriftelijke bevestiging door de klant en behoudens een eerdere schriftelijke herroeping door Habemo.

 

 • Habemo behoudt zich het recht voor om opdrachten/prijsaanvragen zonder vermelding van redenen te weigeren.

 

Artikel 3 – Wijzingen en meerwerken

 

 • Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van Habemo inzake wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar en onherroepelijk aanvaard zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van deze bevestiging of melding.

 

 • Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.

 

Artikel 4 – Prijzen

 

 • De prijzen zijn steeds in euro (€) en exclusief btw, tenzij anders vermeld. Kosten die niet uitdrukkelijk in de offerte of de overeenkomst worden vermeld, worden niet geacht in de prijs inbegrepen te zijn.

 

 • Elke klant zal steeds hoofdelijk gehouden zijn tot het voldoen van alle verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden.

 

 • De prijzen worden vastgesteld rekening houdend met de markt- en prijzenconjunctuur van het ogenblik van de offerte. Elke verandering van deze conjunctuur of van één of meerdere elementen die de berekeningsbasis van de prijzen uitmaken en van aard zijn deze te beïnvloeden of daaraan wijziging te brengen, inbegrepen elke van overheidswege genomen beslissing die de aankoop, de invoer, de verwerking, of de verkoop van producten beïnvloedt, beperkt of reglementeert, geeft Habemo het recht de op dat ogenblik reeds aangegane overeenkomsten te herzien en haar prijzen éénzijdig aan te passen. Ieder wisselkoersrisico is ten laste van de klant.

 

 • De prijzen vermeld in de offerte zijn opgemaakt op basis van gegevens en inlichtingen die door de klant verstrekt worden en door Habemo redelijkerwijze gekend zijn bij de offerte. Onvoorzienbare zaken of omstandigheden, niet gekende, niet of onvolledig meegedeelde gegevens, of wijzigingen van gelijk welke aard die zich voordoen na het opmaken van de offerte, zullen dan ook aanleiding geven tot gebeurlijke prijsaanpassingen.

 

 • Alle rechten, belastingen en taksen van welke aard ook en onafgezien van het ogenblik van het ontstaan ervan en die betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst, zijn uitsluitend ten laste van de klant.

 

Artikel 5 - Leveringen en termijnen

 

 • Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling te annuleren, de overeenkomst te ontbinden, schadevergoeding te eisen of zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoedanook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of Habemo ertoe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo onder meer (maar niet-limitatief) ongevallen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoornissen van welke aard ook, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, quarantaine, staat van oorlog, regen en/of stormweer, vorstverlet, wanprestatie van derden die door ons ten behoeve van de overeenkomst werden ingeschakeld alsook belemmeringen van overheidswege.

 

 • De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duld, is nooit ten laste van Habemo.

 

 • De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat en dat de werf normaal en veilig kan worden bereikt en is uitgerust met de nodige voorzieningen teneinde de werken van Habemo mogelijk te maken. Indien de klant deze verplichtingen niet nakomt, behouden wij ons het recht voor de uitvoering van de werken op te schorten tot alle verplichtingen zijn nageleefd, zelfs indien de werken reeds werden aangevangen. De rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit de vertraging zullen ten laste van de klant worden gelegd, zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Blijft de klant na verloop van een termijn van acht (8) dagen na schriftelijke ingebrekestelling nog steeds in gebreke, is Habemo gerechtigd de overeenkomst als verbroken te beschouwen. In dergelijk geval heeft Habemo recht op een minimale schadevergoeding gelijk aan 10% van de prijs van het niet-uitgevoerde gedeelte van de werken, zonder afbreuk te doen aan het recht een hogere schadevergoeding te vorderen indien onze schade groter is.

 

 • De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de zich op de werf bevindende goederen en staat in voor de beveiliging daarvan.

 

 • Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Habemo zich het recht voor, zelfs indien de opdracht reeds was aangevat, de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten en van de klant geschikte betalingswaarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt Habemo zich het recht voor de gehele opdracht of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van Habemo op bedongen schadevergoedingen en intresten, dan wel reëel geleden schade.

 

Artikel 6 – Facturatie en betaling

 

 • Facturen zijn betaalbaar op het maatschappelijk adres van Habemo. Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn de facturen contant betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Conventionele compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 • Betalingen door de klant worden achtereenvolgens aangerekend op de verschuldigde intresten en kosten, en vervolgens op de oudste facturen, ongeacht een andersluidend verzoek tot aanrekening van de klant. Pro rato afhoudingen op onze gefactureerde werken, van welke aard ook, zijn niet van toepassing tenzij anders onderling schriftelijk overeengekomen. Betalingen/betalingsafspraken tussen de klant en Habemo zijn onafhankelijk en staan los van de betalingsovereenkomsten / betalingswijze tussen de klant van Habemo en zijn bouwheer/opdrachtgever. Financiële afhandeling zal per werf en per overeenkomst gebeuren. Vermenging van verschillende werven, op welk vlak ook, is niet toegestaan zonder goedkeuring van een bevoegd directielid van Habemo.

 

 • Bij laattijdige betaling is de klant, van rechtswege en zonder aanmaning, verwijlintresten overeenkomstig de bepalingen van de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom, met een minimum van €50,00. Tevens behoudt Habemo zich het recht voor om desgevallend vergoeding te vorderen van het volledig geleden nadeel.

 

 • Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere, zelfs niet-vervallen facturen, en waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens en zonder verdere aanmaning opeisbaar zijn.

 

 • Elke vertraging in de betaling kan tevens aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van Habemo en kan enkel door ons worden ingeroepen.

 

 • Er worden principieel geen betalingen met wissels aanvaard. Zo dit uitzonderlijk toch het geval zou zijn, kan in geen enkel geval uit de aanvaarding van de wissels schuldvernieuwing worden afgeleid.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud – Risico’s

 

 • Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van Habemo tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en bijhorigheden. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van Habemo slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan Habemo zou toebehoren.

 

 • Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud draagt de klant vanaf het moment van levering, d.i. vanaf de aanwezigheid ervan op de werf, het risico van verlies, diefstal, tenietgaan of beschadiging van de goederen, materialen, benodigdheden en/of uitgevoerde werken, door welke oorzaken ook ontstaan en/of voor de schade door deze goederen veroorzaakt.

 

Artikel 8 – Uitvoering der werken

 

 • Indien de veiligheid op de werf niet gegarandeerd kan worden, behoudt Habemo zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan de werken, en dit zonder dat er enige schadevergoeding of annulatievergoeding kan gevraagd worden door de klant. Het volgen van veiligheidslessen en/of oefeningen door het personeel van Habemo op de werf, zal in rekening gebracht worden in regie-uren.

 

 • Werken in openlucht kunnen enkel bij droog weer uitgevoerd worden.

 

 • Alle werken dienen in één ononderbroken fase uitgevoerd te worden, opdeling in verschillende fase kan meerprijzen tot gevolg hebben.

 

 • Het terrein moet vlot toegankelijk zijn en voldoende genivelleerd om de stellingen, hoogwerkers, kranen, verreikers en schaarliften op banden veilig te kunnen verplaatsen in de werkzone. Ook dient er ten alle tijden elektriciteit aanwezig te zijn op de werf. Indien deze voorwaarden niet worden voldaan, behoudt Habemo zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan de werken, en dit zonder dat er enige schadevergoeding of annulatievergoeding kan gevraagd worden door de klant.

 

 • De parking voor ons rollend materieel moet in de nabijheid zijn van de montageplaats of werf, deze dient ook kosteloos te worden voorzien door de klant.

 

Artikel 9 – Oplevering

 

 • In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten, zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld.

 

 • In alle gevallen zal de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van de werken door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken.

 

Artikel 10 – Klachten

 

 • Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht inzake facturatie geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van Habemo binnen de zeven (7) kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt vermoed de datum van verzending van de factuur te zijn. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

 

 • Klachten wegens zichtbare gebreken, zowel in kwantiteit als in kwaliteit, alsmede wegens niet- conforme leveringen, moeten ingediend worden binnen de zeven (7) kalenderdagen na levering of uitvoering van de werken. Laattijdige klachten daaromtrent zijn niet ontvankelijk en worden als niet-bestaande beschouwd. De klant dient tegensprekelijke vaststellingen van de voorkomende gebreken mogelijk te maken.

 

 • Klachten wegens verborgen gebreken dienen binnen zeven (7) kalenderdagen na ontdekking ervan bij aangetekend schrijven worden gemeld aan Habemo, bij gebreke waaraan ze onherroepelijk als aanvaard worden beschouwd.

 

 • Indien de klacht gegrond wordt beschouwd heeft Habemo steeds het recht over te gaan tot vervanging van de gebrekkige goederen of herstel van de gebrekkige werken, zonder dat er enige vergoeding kan gevorderd worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door de gebrekkige goederen en/of werken.

 

 • Klachten of gebreken van welke aard ook, geven de klant niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

 

Artikel 11 – Beëindiging

 

 • De klant die de aan ons toevertrouwde opdracht vóór de uitvoering ervan beëindigt, is van rechtswege en zonder aanmaning hiertoe, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de totale aannemingssom zonder BTW, onverminderd het recht van Habemo om een hogere schadevergoeding te eisen, indien haar werkelijk geleden schade de forfaitair bepaalde schade zou overtreffen, hetzij alsnog de uitvoering van de overeenkomst te eisen.

 

 • De klant die de aan ons toevertrouwde opdracht tijdens de uitvoering ervan beëindigt, is van rechtswege en zonder aanmaning hiertoe, gehouden de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen conform de prijzen van de overeenkomst, vermeerderd met een schadevergoeding gelijk aan 10% van de alsdan overblijvende aannemingssom zonder BTW, onverminderd het recht van Habemo om een hogere schadevergoeding te eisen, indien haar werkelijk geleden schade de forfaitair bepaalde schade zou overtreffen, hetzij alsnog de uitvoering van de overeenkomst te eisen.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 

 • De klant is jegens Habemo aansprakelijk voor elk schade verwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge diens eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal onze firma ter zake in dezelfde zin integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan.

 

 • De klant is jegens onze firma en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elke schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan onze firma door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.

 

 • De klant verbindt er zich toe een “ALLE BOUWPLAATS RISICO’S” (ABR) af te sluiten. Habemo levert haar goederen en prestaties voor een werf, waarbij zij gedekt is door de door de klant afgesloten verzekering, en waarbij (i) elke schade aan de werken, (ii) de burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden en (iii) de aansprakelijkheid wegens burenhinder gedekt zijn. De klant verbindt er zich eveneens toe een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, waarbij de dekking uitgebreid wordt tot de onderaannemers en tot de leveranciers van materialen. De klant zal Habemo vrijwaren indien de dekking, voorzien door de hierboven vermelde polissen, onvoldoende blijkt te zijn.

 

 • Indien Habemo gebruik maakt van producten of diensten van derden, strekt de garantie met betrekking tot dit product of dienst zich zo ver uit als de garantie van deze derde ten aanzien van Habemo zich strekt, en dit ongeacht andere bepalingen.

 

 • Uitgesloten van aansprakelijkheid in het algemeen zijn gevolgschade, indirecte schade, immateriële schade en/of iedere schade ten gevolge van verzoeken van de klant ondanks negatief advies vanwege Habemo. De aansprakelijkheid voor rechtstreekse schade is alleszins steeds beperkt tot de prijs van de geleverde goederen of de aannemingsprijs.

 

Artikel 13 – Overdracht van rechten en plichten

 

 • De klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

 

Artikel 14 – Splitsbaarheid

 

 • Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden uit hoofde van een bepaling van enig toepasselijk recht, geheel of gedeeltelijk, onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal deze bepaling geen deel meer vormen van deze voorwaarden. De wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft behouden. De onwettige, nietige of onafdwingbare bepaling wordt daarenboven vervangen door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke en die het zo grootst mogelijke zelfde feitelijk effect heeft.

 

Artikel 15 – Geschillen

 

 • Alle overeenkomsten en de geldende algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Habemo haar zetel gevestigd heeft ten tijde van de inleiding van het geschil zullen bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen, zulks onverminderd het recht voor Habemo om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats van de klant of de plaats van uitvoering van de werken, indien Habemo dit opportuun acht.