Algemene aankoopvoorwaarden

1. DEFINITIES

“Bestelbon” is een officiële bestelling van Goederen en Diensten geplaatst door Habemo Building Partner BVBA (hierna genoemd ‘Habemo’).

“Diensten” zijn de diensten die de Leverancier aan Habemo dient te leveren.

“Goederen” zijn producten en het materiaal die de Leverancier aan Habemo dient te leveren.

“Leverancier” is de onderneming die een Bestelbon aanvaardt en die Goederen en/of Diensten dient te leveren aan Habemo.

2. ORDERS

Mondeling geplaatste orders zijn enkel bindend indien zij door een Bestelbon bevestigd worden. De Leverancier dient binnen de vijf werkdagen een behoorlijk ondertekende bevestiging van de Bestelbon terug te zenden. Eenmaal deze termijn verstreken is, zullen de voorwaarden op de Bestelbon als aanvaard worden beschouwd.

3. LEVERING

De in de Bestelbon vermelde leveringstermijnen van de Goederen en Diensten zijn van essentieel belang en moeten stipt nageleefd worden. Het feit van het niet naleven van de overeengekomen leveringstermijnen machtigt Habemo de bestelling te annuleren en/of schadevergoedingen te vorderen ten gevolge van het niet correct uitvoeren van het contract/levertermijn. De Leverancier zal de Goederen zodanig verpakken dat ze voldoende bescherming genieten tegen corrosie, bederf, en fysieke schade gedurende het transport. De Leverancier moet bovendien de regels en wetgeving betreffende het vervoer van goederen naleven. De Leverancier garandeert dat de Goederen (inclusief de verpakking) geleverd worden zonder materiële, constructie-, werkings- en montagegebreken en, in het algemeen, zonder zichtbare en verborgen gebreken, en dat ze geschikt zijn voor het doel dat Habemo aan de Goederen wil geven. De Leverancier garandeert bovendien dat alle Goederen (inclusief de verpakking) en Diensten geleverd worden conform de gangbare veiligheidsgaranties en dat ze beantwoorden aan alle toepasselijke wetten, reglementen en normen (“Conforme Goederen” of “Conforme Diensten”). In het geval dat de geleverde Goederen geen Conforme Goederen zijn behoudt Habemo zich het recht voor al deze Goederen terug te zenden naar de Leverancier, op diens kosten, zonder daarbij afbreuk te doen aan het recht een schadevergoeding te vorderen, en zonder afbreuk te doen aan enig ander recht waarop wij beroep mogen doen om oftewel een kosteloze vervanging van de Goederen oftewel een kosteloze prestatie van de Diensten te eisen. Indien er al betaald is voor de Goederen of Diensten, overeenkomstig de Bestelbon, dan kan Habemo deze betaling terugeisen. De Leverancier staat in voor het geheel van kosten en vergoedingen die van Habemo en haar verbonden ondernemingen zouden kunnen gevraagd worden, alsook zal de Leverancier Habemo vrijwaren voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade, verliezen en kosten, wanneer ook geleden en van welke aard dan ook (daarbij inbegrepen maar niet gelimiteerd tot productaansprakelijkheid, rechtstreekse of onrechtstreekse schade, verliezen en kosten verbonden aan de terugroeping van Goederen) opgelopen door Habemo door omstandigheden die te wijten zijn aan de Leverancier en die het gevolg zijn van Goederen die geen Conforme Goederen zijn en Diensten die geen Conforme Diensten zijn.

Indien Habemo/hoofdaannemer niet bij machte is om op de overeengekomen datum de bouwplaats ter beschikking te stellen van de Leverancier, zal deze laatstgenoemde een overeenstemmende verlenging van de uitvoeringstermijn bekomen, zonder recht op vergoeding. Hij zal alles in het werk stellen om verlenging van de termijn in de mate van het mogelijke te reduceren tot de initiële termijnen. Bij wijziging in onze planning door externe factoren, waarbij aanvangsdatum per deelfase verschuift, zal u hiervan tijdig ingelicht worden. De vooropgestelde duur van de deeltermijnen en rendementen dienen steeds gerespecteerd te worden, wijzigingen in planning zullen steeds kaderen binnen de bestekvereisten en in overeenstemming met de totaalplanning van de hoofdaannemer.

4. GEHUURDE GOEDEREN

De Leverancier garandeert dat de gehuurde Goederen (inclusief de verpakking) geleverd worden zonder materiële, constructie-, werkings- en montagegebreken en, in het algemeen, zonder zichtbare en verborgen gebreken, en dat ze geschikt zijn voor het doel dat Habemo aan de Goederen wil geven. Bij het afhalen of inontvangstneming dient Habemo dit te controleren en af te tekenen. Bij ophalen of teruggave van de gehuurde Goederen dient de Leverancier deze te controleren op schade, verlies of gebreken. Bij eventuele schade, verlies of gebreken heeft Habemo het recht om dit onmiddellijk te controleren en schriftelijk te bevestigen. Indien Habemo dit niet schriftelijk bevestigd bij vaststelling van de schade, verlies of gebreken zal alle schade, verlies of gebreken voor rekening van de Leverancier zijn.

5. VERPAKKING

Behoudens andersluidende vermelding in de Bestelbon, worden de verpakkingen als verloren beschouwd of zelf door de leverancier opgehaald. Indien uitdrukkelijk werd bedongen dat de verpakkingen aangerekend worden, zullen ze aan de Leverancier worden teruggezonden tegen een kredietnota voor dezelfde waarde.

6. FACTUREN EN BETALING

Behoudens andersluidend beding zullen de geleverde Goederen en de gepresteerde Diensten na ontvangst gefactureerd worden en zullen de facturen betaald worden binnen de 60 dagen einde maand volgend op de ontvangst van de onbetwiste facturen, tenzij anders overeengekomen door de Partijen. Iedere factuur zal het nummer van de bestelbon/werf vermelden. Een factuur zal slecht betrekking mogen hebben op één werk.

7. PERSONEEL

De Leverancier waarborgt dat het personeel die de Goederen zullen leveren of de Diensten zullen uitvoeren de nodige kwalificaties en ervaring bezit. Het personeel van de Leverancier blijft te allen tijde onder de verantwoordelijkheid, toezicht, gezag en leiding van de Leverancier.

8. VERZEKERING & AANSPRAKELIJKHEID

De Leverancier zal, op eigen kosten, voorzien in een adequate verzekering die de risico’s betreffende de Diensten, het risico van schade aan of verlies van Goederen en Habemo’s eigendom, en de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de contractuele relatie tussen Habemo en de Leverancier dekt. Schade, verlies of gebreken aan/van materiaal en materieel van Leverancier, al dan niet gehuurd dan wel (om niet of tegen betaling) specifiek door Habemo ter beschikking gesteld, is ten allen tijde voor rekening van de Leverancier. Ook de eventuele schade door of met deze materiaal en materieel aan derden toegebracht komt voor rekening van Leverancier.

9. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

De Leverancier waarborgt en stemt in dat alle vertrouwelijke informatie die wordt overgemaakt door Habemo (en alle met Habemo verbonden ondernemingen) in het kader van een Bestelbon, enkel gebruikt zal worden in het kader van prestaties van de Leverancier onder de Bestelbon. De vertrouwelijke informatie zal niet vrijgegeven of bekendgemaakt worden aan een andere persoon of entiteit zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Habemo.

10. OVERMACHT

Habemo zal door de Leverancier niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het niet accepteren van een levering van Goederen of Diensten indien deze weigering te wijten is aan een panne, een brand, een explosie, een ongeval, een staking, een lock-out, of enige andere gebeurtenis buiten de controle van Habemo op een werf.

11. GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

Bij het ontbreken van een onderhandeld en uitvoerend contract dat de aankoop en levering van de Goederen of de prestatie van de Diensten beheerst, zullen de algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden, vermeld op de Bestelbon, van kracht zijn. Alle andere voorwaarden, die voorkomen op de verkoopbevestigingen, facturen of andere bescheiden die van Leveranciers uitgaan, worden van nul en generlei waarde beschouwd, behalve diegene die voorafgaandelijk en schriftelijk door Habemo werden aanvaard.

12. OVERDRACHT

De Leverancier mag zijn verplichtingen onder een Bestelbon of enig ander gerelateerd contract in geen geval overdragen aan een derde partij zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Habemo.

13. GESCHILLEN

Alle overeenkomsten en de geldende algemene aankoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Habemo haar zetel gevestigd heeft ten tijde van de inleiding van het geschil zullen bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen, zulks onverminderd het recht voor Habemo om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats van de klant of de plaats van uitvoering van de werken, indien Habemo dit opportuun acht.